Tietosuojalauseke | Fiare Media Tools Oy

Tietosuojalauseke

Fiare Media Tools Oy

Tietosuojalauseke Fiare Media Tools Oy

Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, mitä henkilökohtaisia tietoja Fiare Media Tools Oy käsittelee, miten ja mihin tarkoituksiin niitä käsitellään.

Tämä tietosuojalauseke koskee:

  • Fiare Media Toolsin ja sinun välistä kanssakäymistä
  • Fiare Media Toolsin tarjoamien tuotteiden käyttöä
  • Fiare Media Toolsin hallinnoimia uutiskirjeitä ("Uutiskirje")

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta

Fiare Media Tools Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja ylläpitämänsä fiaremediatools.fi ja fiaremediatools.com käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja hallinnoimiensa verkostojen tietosuojalain 2018/1050 sekä viranomaisten määräysten mukaisesti, sellaisina kuin ne kulloinkin palvelun tuottajaa velvoittavat.

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö tai kieltää tietojensa käyttö palvelun tuottajan tiedotuksessa poistumalla uutiskirjeen sähköpostilistalta.

2. Kerättävät tiedot

Palvelun tuottaja kerää käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

- Käyttäjän henkilötiedot:

Työyhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite käyttäjätilin edellyttämät rekisteröitymistiedot kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen käyttäjän yksilöivä tunnus käyttäjän ja palvelun tuottajan välinen kommunikaatio kuten yhteydenotot, palautteet ja pyynnöt käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot luvat, suostumukset ja valtuutukset kiellot muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

- Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot:

Tunnistetun käyttäjän palvelun käyttöön liittyvät tiedot kuten palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätyt tiedot kuten käyttäjän selailema sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt palveluun, päätelaitteen malli, yksilöllinen laite- tai evästetunniste, kommunikaatiokanava (pöytäkone, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto, näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä kaikki muu tieto, jonka käyttäjä syöttää tai lataa palveluun (esim. tiedot, jotka Käyttäjä syöttää verkkokaavakkeeseen tai valokuva, jonka käyttäjä lataa palveluun) palvelun tuottaja tallentaa asiakasrekisteriin tiedot.

Käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, yhden käyttäjään liitettävän tunnistetiedon, yhteystiedot yhteydenottoa varten, ja sähköpostiviestintää käyttäjän kanssa.

3. Kerättävien tietojen lähteet

- Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat:

Käyttäjän itse palveluun tai verkostoon rekisteröitymisen tai käyttäjäprofiilin päivittämisen yhteydessä antamat tiedot ja näissä ehdoissa kuvattujen tekniikoiden kautta saadut tiedot palvelun käyttämisestä.

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

- Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

Palvelun hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja yksilöiminen kysymyksiin ja pyyntöihin vastaaminen ja niiden toteuttaminen palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen muut käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset muut käyttötarkoitukset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti muu viestintä käyttäjän kanssa.

5. Henkilötietojen säilytys

Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja käsitellään lähtokohtaisesti EU/ETA -alueilla. Palvelun tuottaja saattaa joutua sallimaan tietojen siirtymisen EU/ETA -alueiden ulkopuolelle, jolloin henkilötietojen suojan taso saattaa olla heikompi kuin EU/ETA -alueilla. Palvelun tuottaja huolehtii näissä yhteyksissä henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla keinoilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen

Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja operatiivisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan tietoturvapolitiikkansa mukaisesti.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi käyttäjän ei tulisi paljastaa palvelun tuottajan kanssa käydyssä viestinnässä tai verkostossa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö

Evästeet ("cookies") ovat pieniä selaimen käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen. Niiden avulla palvelun tuottaja tai verkoston hallinnoija voi tunnistaa käyttäjän ja tarkastella vierailuja palvelun tuottajan verkkopalveluissa.

Palvelun tuottaja voi kerätä palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan palveluun liittyviä palvelun ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia (esim Leadfeader), sekä niin sanottujen yhteisöliitännäispalvelujen tarjoajia, kuten LinkedIn ja Google.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

- Suoramarkkinointikielto:

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@fiare.com tai poistumalla uutiskirjeen lähetyslistalta uutiskirjeen linkin kautta.

- Pääsy henkilötietoihin ja tietojen oikaisu:

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä aatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@fiare.com.

- Tietojen poistaminen:

Käyttäjällä on oikeus pyytää hänestä talletettujen henkilötietojen poistamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@fiare.com .

- Suostumuksen peruuttaminen:

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@fiare.com .

- Käsittelyn rajoittaminen:

Käyttäjällä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua ilmoittamalla siitä osoitteesee info@fiare.com .

- Siirto järjestelmästä toiseen:

Käyttäjällä on oikeus pyytää, että häntä koskevat henkilötiedot siirretään toiseen järjestelmään ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@fiare.com .

- Evästeiden estäminen:

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa käyttäjän käyttökokemukseen.

- Evästeiden tyhjentäminen:

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

- Valitusoikeus:

Käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen

Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita näihin Ehtoihin. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot

Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle: Juha Nurmela, puhelin: (+358) 050 5890195

Käyttäjä voi toimittaa näihin ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen:

Fiare Media Tools Oy / Tammasaarenkatu 1 / 00180 Helsinki

Tätä tietosuojalausetta on päivitetty viimeksi 12.4.2024.